شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
07.00 - 08.00
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر الهه خالصی, دکتر الهام اولیا پناه, دکتر اسدالله کلانتری
روانشناسی مشاوره و درمان اختلالات جنسی09.00 - 12.00
دکتر مهشید ساسان پور
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر سید مهدی احمدی
بیماریهای اعصاب و روان10.00 - 12.00
دکتر احسان سالمی
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر الهه خالصی, دکتر اسدالله کلانتری
ارولوژی و ناباروری مردان09.00 - 12.00
دکتر امیرعلی دادخواه تهرانی
روانشناسی مشاوره و درمان اختلالات جنسی09.00 - 12.00
دکتر مهشید ساسان پور
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر سید مهدی احمدی, دکتر الهه خالصی, دکتر الهام اولیا پناه
ارولوژی و ناباروری مردان09.00 - 12.00
دکتر همایون عباسی
بیماریهای اعصاب و روان09.00 - 12.00
دکتر احسان سالمی
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر الهه خالصی, دکتر الهام اولیا پناه, دکتر اسدالله کلانتری
سونوگرافی08.00 - 12.00
دکتر امین بیغمیان
ارولوژی و ناباروری مردان09.00 - 12.00
دکتر همایون عباسی
بیماریهای اعصاب و روان09.00 - 12.00
دکتر احسان سالمی
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر سید مهدی احمدی, دکتر الهه خالصی, دکتر الهام اولیا پناه
سونوگرافی08.00 - 09.00
دکتر امین بیغمیان
ارولوژی و ناباروری مردان09.00 - 12.00
دکتر همایون عباسی
روانشناسی مشاوره و درمان اختلالات جنسی09.00 - 12.00
دکتر مهشید ساسان پور
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
زنان زایمان و نازایی15.00 - 20.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر سید مهدی احمدی
قلب و عروق و داخلی15.00 - 17.30
دکتر مجید ربانی
زنان زایمان و نازایی15.00 - 20.00
دکتر الهه خالصی, دکتر الهام اولیا پناه, دکتر اسدالله کلانتری
بیماریهای اعصاب و روان15.00 - 17.30
دکتر احسان سالمی
سونوگرافی15.00 - 19.00
دکتر امین بیغمیان
زنان زایمان و نازایی15.00 - 20.00
دکتر سید مهدی احمدی, دکتر الهام اولیا پناه, دکتر اسدالله کلانتری
قلب و عروق و داخلی16.00 - 19.00
دکتر مجید ربانی
زنان زایمان و نازایی15.00 - 20.00
دکتر اسدالله کلانتری
سونوگرافی16.00 - 18.00
دکتر امین بیغمیان
قلب و عروق و داخلی15.00 - 18.00
دکتر مجید ربانی
زنان زایمان و نازایی15.00 - 20.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر سید مهدی احمدی
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
برای اطلاعات بیشتر روی نام دپارتمان کلیک کنید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
08.00 - 09.00
سونوگرافی08.00 - 12.00
دکتر امین بیغمیان
سونوگرافی08.00 - 09.00
دکتر امین بیغمیان
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
سونوگرافی15.00 - 19.00
دکتر امین بیغمیان
16.00 - 17.00
سونوگرافی16.00 - 18.00
دکتر امین بیغمیان
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
برای اطلاعات بیشتر روی نام دپارتمان کلیک کنید
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
09.00 - 10.00
ارولوژی و ناباروری مردان09.00 - 12.00
دکتر امیرعلی دادخواه تهرانی
ارولوژی و ناباروری مردان09.00 - 12.00
دکتر همایون عباسی
ارولوژی و ناباروری مردان09.00 - 12.00
دکتر همایون عباسی
ارولوژی و ناباروری مردان09.00 - 12.00
دکتر همایون عباسی
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
برای اطلاعات بیشتر روی نام دپارتمان کلیک کنید
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
15.00 - 16.00
قلب و عروق و داخلی15.00 - 17.30
دکتر مجید ربانی
قلب و عروق و داخلی15.00 - 18.00
دکتر مجید ربانی
16.00 - 17.00
قلب و عروق و داخلی16.00 - 19.00
دکتر مجید ربانی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
برای اطلاعات بیشتر روی نام دپارتمان کلیک کنید
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
09.00 - 10.00
بیماریهای اعصاب و روان09.00 - 12.00
دکتر احسان سالمی
بیماریهای اعصاب و روان09.00 - 12.00
دکتر احسان سالمی
10.00 - 11.00
بیماریهای اعصاب و روان10.00 - 12.00
دکتر احسان سالمی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
بیماریهای اعصاب و روان15.00 - 17.30
دکتر احسان سالمی
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
برای اطلاعات بیشتر روی نام دپارتمان کلیک کنید
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
09.00 - 10.00
روانشناسی مشاوره و درمان اختلالات جنسی09.00 - 12.00
دکتر مهشید ساسان پور
روانشناسی مشاوره و درمان اختلالات جنسی09.00 - 12.00
دکتر مهشید ساسان پور
روانشناسی مشاوره و درمان اختلالات جنسی09.00 - 12.00
دکتر مهشید ساسان پور
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
برای اطلاعات بیشتر روی نام دپارتمان کلیک کنید
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
07.00 - 08.00
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر الهه خالصی, دکتر الهام اولیا پناه, دکتر اسدالله کلانتری
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر سید مهدی احمدی
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر الهه خالصی, دکتر اسدالله کلانتری
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر سید مهدی احمدی, دکتر الهه خالصی, دکتر الهام اولیا پناه
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر الهه خالصی, دکتر الهام اولیا پناه, دکتر اسدالله کلانتری
زنان زایمان و نازایی07.00 - 15.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر سید مهدی احمدی, دکتر الهه خالصی, دکتر الهام اولیا پناه
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
زنان زایمان و نازایی15.00 - 20.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر سید مهدی احمدی
زنان زایمان و نازایی15.00 - 20.00
دکتر الهه خالصی, دکتر الهام اولیا پناه, دکتر اسدالله کلانتری
زنان زایمان و نازایی15.00 - 20.00
دکتر سید مهدی احمدی, دکتر الهام اولیا پناه, دکتر اسدالله کلانتری
زنان زایمان و نازایی15.00 - 20.00
دکتر اسدالله کلانتری
زنان زایمان و نازایی15.00 - 20.00
دکتر مریم دهقانی, دکتر سید مهدی احمدی
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
برای اطلاعات بیشتر روی نام دپارتمان کلیک کنید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه