• 23 اسف 96
  • 0

  سلول های بنیادی مشتق از مایع آمنیوتیک و امیدواری های جدید

  سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مایع آمنیوتیک، امیدواری های جدیدی را برای درمان بیماری ها ارائه می کنند.
  در کنگره جهانی تولید مثل انسانی که در ونیز برگزار شد، کمپانی های بیوسل و توما که در زمینه سلول های بنیادی فعال هستند، مطالعه ای را تحت عنوان شناسایی و ذخیره سازی انجمادی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مایع آمنیوتیک ارائه کرده اند.
  هر روز که می گذرد، مایع آمنیوتیک به عنوان منبعی برای سلول های بنیادی مزانشیمی، جذابیت بیشتری را در زمینه طب بازساختی به خود جلب می کند. در این مطالعه آن ها به مزایای ناشناخته استفاده از سلول های بنیادی در تحقیق و بالین اشاره داشته اند. سلول های بنیادی موجود در مایع آمنیوتیک چند توانه بوده و قادرند به انواع بافت های مختلف تمایز یابند و از طرف دیگر استفاده از این سلول ها با مشکلات اخلاقی همراه نیست. این سلول ها ویژگی هایی مشابه با سلول های بنیادی جنینی دارند اما برداشتن آن ها به جنین آسیبی نمی رساند.
  سلول های بنیادی مشتق از مایع آمنیوتیک ظرفیت تولیدمثلی بالایی دارند اما مشکلات اخلاقی در مورد اهدا و ذخیره سازی سلول های بنیادی حتی به اعضای خانواده وجود ندارد. مطالعات مربوط به محققین در این کمپانی نشان می دهد که این سلول های بنیادی می تواند بیش از 250 بار تقسیم شوند. از طرفی به نظر می رسد که می توان این سلول های بنیادی را از نمونه های باقی مانده از مایع آمنیوتیک که طی آمینوسنتز برداشته شده اند نیز جداسازی شوند. کمپانی بیوسل نیز سرویس ذخیره سازی برای نمونه های باقی مانده مایع آمنیوتیک حاوی سلول های بنیادی ارائه می دهد که استفاده از آن ها برای مطالعات زیستی را گارانتی می کند. این کمپانی هزینه استفاده از این سرویس را چیزی حدود 1000 یورو طی یک بازه زمانی 20 ساله می دانند که این می تواند بسیاری از مادران و زنان باردار را برای ذخیره سازی این سلول های بنیادی برای آینده فرزندانشان ترغیب کند.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream