• 23 اسفند 96
  • 0

  تاثیر مثبت مشاوره های روانی در افزایش باروری زوج های نابارور

  اخیرا پزوهشگران طی تحقیقی به این نتیجه رسیده اند که مشاوره های روانی و اجتماعی نقش موثری در آماده سازی زوج های نابارور پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان دارد.
  این تحقیق در دو گروه زنان نابارور و گروه بارور انجام شد، در گروه نابارور شیوع افسردگی بیشتر بود که بر پایه این تحقیق، یك چهارم دچار افسردگی و یك ششم دچار اضطراب بودند.
  در این تحقیق گروه نابارور به دو دسته تقسیم شدند گروهی كه تحت مشاور های روانی به همراه داروهای درمان ناباروری قرار گرفتند و گروهی با دارو و بدون مشاوره های روانپزشكی بودند.
  در این تحقیق در نهایت گروهی كه تحت مشاوره های روانی قرار گرفته بودند افسردگی در آنان كمتر و میزان باروری بیشتر بوده است و گروهی كه فقط تحت درمان با دارو بودند و مشاوره های روانی دریافت نكرده بودند میزان موفقیت باروری آنان كمتر بود.
  این محققان در خصوص ضرورت ارایه مشاوره های روانی به افراد نابارور می گویند بر اساس مطالعات مختلف زنان دچار مشكل ناباروری به خصوص آنهایی كه برای درمان خود تلاش می كنند اما موفق نمی شوند آشفتگی هیجانی بیشتری دارند كه این امر ضرورت یك مشاوره حرفه ای را بیشتر تایید می كند.
  زوج های نابارور اشكال مختلفی از تنش روانی و هیجانی را متحمل می شوند كه در نهایت می تواند آنها را مستعد افسردگی كند كه همین امر احتمال بارور شدن را در آنها كاهش می دهد.
  علاوه بر این مشاهده شده میزان شادمانی در میان افرادی كه در روند درمان ناباروری شكست می خورند نسبت به افرادی كه موفق می شوند به وضوح پایین تر است و همین امر لزوم جنبه های مختلف مشاوره را در تمام مراحل درمانی مطرح می كند.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream