• 23 اسف 96
  • 0

  بعضی از داروهایی که نام brand آنها کاربردی تر و‌شناخته شده تر از نام ژنریک آنها میباشد

  *کومادین: وارفارین
  * آدالات : نیفیدیپین
  * لازیکس: فوروزماید
  *بنادریل: دیفن هیدرامین
  * زاناکس: آلپرازولام
  * پنادور: پنی سیلین بنزاتین
  * ویاگرا: سیلدنافیل
  * آلبوترول یا ونتولین: سالبوتامول(بتا آگونیست)
  *سلسپت : مایکوفنولات مفتیل
  * آساکول: مزالازین
  *مترژن: متیل ارگونووین
  * ریتالین: متیل فنیدات
  * پلازیل: متوکلوپرامید
  *کفلکس: سفالکسین(سفالوسپورین نسل 1)
  *کفلین: سفالوتین(سفالوسپورین نسل۱)
  * شیرمنیزیوم MOM : هیدروکسد منیزیوم
  *لانتوس: انسولین گلارژین
  * دمیترون : اندانسترون
  *موبیک(mobic): ملوسیکام
  *دپاکین: والپرات سدیم
  *روباکسین: متوکاربامول
  *لارگاکتیل: کلروپرومازین
  *پاراستامول: استامینوفن
  *والیوم: دیازپام
  *دپو مدرول: متیل پردنیزولون
  *ایموران: آزاتیوپرین
  *دیاموکس: استازولامید
  *دیلانتین: فنی توئین
  *پتدین: مپردین
  *داستینکس: کابرگولین
  *اسیدفولینیک :لکوورین
  * آسنترا: سرترالین
  *ادویل: ایبوپروفن
  *آلداکتون: اسپیرونولاکتون
  *ایندرال : روپرانواول
  *زادیتن: کتوتیفن

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream