• 16 دی 95
    • 0

    روش جداسازی اسپرم Zeta

    در روش ZETA ، جداسازی اسپرم بر اساس اختلاف بار الکتریکی سطح غشای اسپرم می باشد. غشای اسپرم سالم حاوی اختلاف پتانسیل الکتریکی حدود، منفي 16 تا منفي 20 ميلي ولت مي باشد. مطالعات نشان می دهد اسپرم هایی که دارای غشا سالم هستند دارای بار الکتریکی بیشتری نسبت به سایر اسپرم ها دارند.
    پتانسیلZeta ، به دليل وجود سيالوگليكوپروتئين هاي فراوان در سطح غشاي اسپرم مي باشد که باعث ايجاد يك پتانسيل در اطراف غشاي اسپرم می شود. در مطالعه ای که در همین زمینه انجام شده ، مشاهده شده است اسپرم های انتخاب شده بر اساس شارژ الكتريكي سطح غشاي خود داراي ميزان كمتري از هيستون اضافي، آسیب DNA و ناهنجاري هاي مورفولوژي مي باشند.

    ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream