• 16 دی 95
    • 0

    روش جداسازی اسپرم Macs

    Macs روشی به منظور جدا کردن جمعیت خاص سلولی، از کل جمعیت سلولی به وسیله نشانگرهای نمایان شده بر سطح سلول است و از ذرات آهن ربایی (میکروبید) هایی که به آنتی بادی های خاصی متصل شده اند برای جداسازی سلول های مورد نظر استفاده می شود. اسپرم ناسالم در سطح خود نشانگرهایی را دارد و تحقیقات نشان داده اند که ماده آنکسین(Annexin) متصل به مولکول آهن ربا قابلیت چسبیدن به این نشانگر را دارد. لذا در این روش اسپرم ها با آنکسین مخلوط شده و سپس در یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد. بنابراین اسپرم های ناسالم در میدان مغناطیسی بعلت چسبیدن به آنکسین متصل به آهن ربا باقی می مانند، در صورتی که اسپرم های سالم وبدون حضور نشانگر از این میدان عبور می کنند. بنابراین با این روش جداسازی می توان علاوه بر انتخاب اسپرم بر اساس حرکت و شکل، آن ها را بر اساس نشانگر های سطحی نشان دهنده سلامت جداسازی نمود.

    ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream