• 16 دی 95
    • 0

    تصویر برداری از جنین با تکنولوژی Time – Laps

    تصویربرداری از جنین به روش تایم لپس، تکنولوژی غیر تهاجمی نوینی است، که در علم بیولوژی تولید مثل به منظور انتخاب جنین مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، به منظور بررسی پارامترهای مورفولوژیک و مورفوکینتیک، از مراحل تکثیر و تکامل جنینهای تازه لقاح یافته به روش آی وی اف یا میکرواینجکشن، که داخل دستگاه انکوباتور قرار داده می شوند، از همان ساعات اولیه لقاح، تصویربرداری می شود و بهترین و باکیفیت ترین جنینها، جهت انتقال به رحم مادر انتخاب می شوند. درتصویربرداری با تایم لپس، بررسی دقیق جنینها بدون تغییر شرایط بهینه ای که برای رشد و تکامل آنها مورد نیاز است، صورت می گیرد. در واقع دوربین داخل دستگاه انکوباتور می باشد و همانجا از جنینها تصویربرداری می کند. لذا برای مانیتورینگ رشد جنینها، نیاز به خارج نمودن آنها از دستگاه انکوباتور نمی باشد. درنتیجه محیطی امن برای رشد جنینها فراهم می شود و امکان آسیب آنها در نتیجه تغییر شرایط محیطی، به صفر می رسد. آزمایشگاه آی وی اف مرکز باروری و ناباروری اصفهان، از معدود مراکز درمان نازایی در کشور است که در حال حاضر مجهز به این تکنولوژی مدرن جهت مانیتورینگ و انتخاب جنین می باشد.

    ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream