• 16 دی 95
  • 0

  تست TUNEL چیست؟

  امروزه استفاده از روش هاي كمك باروري، بهترين گزينه براي رفع مشكلات زوج هاي نابارور است. ميزان موفقيت اين روش ها به عوامل متعددي از جمله سلامت كامل تخمك و اسپرم بستگي دارد . در طی لقاح طبیعی و روش لقاح آزایشگاهی(IVF)، احتمال نفوذ اسپرماتوزوای غیر بالغ و ناسالم به داخل تخمک توسط سد زونا پلاسیدا به حداقل می رسد در صورتی که در روش میکرواینجکشن یا تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک، این سد وجود نداشته و بنابراین در روش میکرواینجکشن همیشه موارد نگرانی بوده است. در طی تحقیقات انجام شده انتخاب اسپرم توسط پارامترهای معمولی (غلظت، مورفولوزی،تحرک) نمی تواند گویای سلامت DNA اسپرم باشد. مطالعات بيانگر اين مطلب است كه در تخمك هاي لقاح يافته با اسپرم هاي داراي آسيب DNA بالا ميزان لانه گزيني، و بارداري به طور معني داري كاهش مي يابد اگرچه ژنوم آسيب ديده پدري، طي رشد جنيني مي تواند دستخوش پردازش قرار گيرد، ولي در صورت وجود آسيب هاي زياد، احتمال كاهش رشد جنين وجود داشته و اگر ميزان نقص ها كمتر باشد، مي تواند نقايص بعد از تولد را به همراه داشته باشد. تجربيات به دست آمده از روش هاي كمك باروري نشان مي دهد، چنانچه اسپرم با ميزان بالايي از آسيب روند ICSI و IVF وارد تخمك شود، سيستم ترميمي تخمك ممكن است توانايي ترميم اين آسيب ها را نداشته و در بسياري از موارد با وجود موفقيت در لقاح، سلول هاي جنسي توانايي تشكيل جنين يا ادامه تكامل را تا مرحله بعد از 4 تا 8سلولي كه مصادف با فعال شدن ژنوم پدری است، ندارند .به علاوه تحقيقات متعدد در زمينه آسيب DNA بيانگر اين هستند كه ارتباط معني داري بين آسيب DNA اسپرم و تشكيل جنين بلاستوسيت، رشد جنين و بارداري ارتباط معكوس و معني داري وجود دارد.
  دلايل ايجاد آسيب در DNA اسپرم مانند دلايل ايجاد ناباروري در مردان پيچيده و وابسته به فاكتورهايي از جمله عوامل درون بيضه اي يا خارج از بيضه اي است. اگرچه آسيب DNA اسپرم درمردان نابارور شناسايي و به نقص در مرحله اسپرماتوژنز مربوط است، ولي اسپرم افراد بارور نيز ميزان قابل تشخيصي از آسيب DNA را به همراه دارد. بنابراین سلامت ژنوم پدري اهميت زيادي در میزان پتانسیل باروری زوج ها، لقاح و تکامل جنین دارد. بنابراین آسیب به ژنوم اسپرم می تواند منجر به ضعیف شدن پارامتر های اسپرمی و قدرت باروری را نیز در مردان کاهش دهد.
  براي بررسي آسيب DNA اسپرم دو روش متفاوت وجود دارد:
  1) روش هايي كه شكستگي هاي تک رشته و دو رشته تعيين مي كنند، كه مي توان به روش TUNEL اشاره كرد.

  اين آزمون اولين بار توسط گورزيكا همكاران در سال 1993 انجام گرفت و براي تشخيص ميزان آسیب DNA كاربرد دارد. در اين آزمون پايانه هاي DNA تکه تکه شده، تك رشته و دو رشته DNA توسط نوكلئوتيدهايي نشاندار شده، مورد هدف قرار مي گيرد. واكنش توسط يك پايانه ترانسفرازي كاتاليز مي شود. نوکلئوتید به طور مستقیم مي تواند با فلئوكروم نشاندار شود. رنگ فلورسنت مشاهده شده در هر اسپرم، نشانگر افزايش تعداد شكستگي های DNA است.
  2) روش هايي كه سلامت كروماتين اسپرم را با اندازه گيري حساسيت كروماتين مخصوصا نسبت به دناتوره شدن DNA تحت تيمارهايي خاص ارزيابي مي كند (SCSA).
  اين روش نيز يك روش مناسب براي بررسي ميزان آسيب است كه وابسته به رنگ فلورسنت بوده و براساس DNA در مقابل حرارت يا القاي DNA خاصيت دناتوره شدن ساختار اسيدي استوار است . در اين روش از رنگ آميزي اكريدين- اورانژ استفاده مي شود . براي تشخيص اسپرم هاي داراي آسيب DNA از دستگاه فلوسايتومتري كه توانايي شمارش تعداد زيادي اسپرم را دارد، استفاده مي شود. در حال حاضر مقالات متعددي در ارتباط با تأثير آسيب DNA اسپرم روي روش هاي كمك باروري منتشر شده است، اگر چه اسپرم با DNA غيرطبيعي مي تواند با تخمك لقاح يابد اما ممكن است منجر به ناهنجاري هايي طي تكوين و پس از آن شود.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream